الگوی مومنان

 

هر یک ازاعضاى بدن مومن نسبت به عبادت پروردگار متعال وظیفه خاصى بر عهده دارد که اگر بدان وظیفه عمل کرد، ارزشمند است.

مؤمن فریب عشوه دنیا نمى‏خورد                                        هشیار گول ظاهر دنیا نمى‏خورد

تنها حقیقت است سزاوار دوستى                                      دانا فریب رنگ و ریا نمى‏خورد

آینده چون نیامده، بگذشته چون گذشت                               عاقل غم گذشته و فردا نمى‏خورد

چون امتحان ما همه در مشکلات ماست                             مؤمن ز حادثات جهان جا نمى‏خورد

آزاد ز درد چشم، نیازش به غیر نیست                                 عینک به چشم مردم بینا نمى‏خورد

مؤمن اگر خدا دهدش نان و نعمتى                                      سهمى دهد به مردم و تنها نمى‏خورد

فلک! نجاتْ حبّ امان‏بخش مرتضاست                                   تا عشق اوست لطمه به دلها نمى‏خورد

هر کس گرفت دامن این کشتى نجات                                  بر دوش موج، سیلى دریا نمى‏خورد

 
برچسب ها : مومن واقعی  ,