امروزه روابط افراد با یکدیگر دچار تغییرات زیادى شده است.
در این میان، آنچه نگران کننده است، ارتباط ناسالم و خارج از محدوده‏هاى شرعى دختران و پسران در زندگى روزمره است. این روابط، با توجه به نیاز و کشش درونى دختر و پسر، بستر مناسبى براى کشیده شدن آنان به سوى لذایذ شهوانى و روابط نامشروع ایجاد مى‏کند.
در سالهاى اخیر یکى از مشکلات و آسیب‏هاى اجتماعى براى بسیارى از افراد، روابط آزاد میان آنان و جنس مخالف بوده است.روابط دختر و پسر

دلایلى را براى توجیه این روابط می آورند.
ـ احترام به عشق
ـ
  آرامش روانى و کاهش التهاب‏ها

ـ استوارى و استحکام اجتماع
ـ استحکام پیوند خانوادگى
ادامه مطلب...


برچسب ها : روابط دختر وپسر  , آثار روابط دخترو پسر  ,